Distanční výuka | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Distanční výuka

Distanční výuka

Aktuální informace pro žáky a jejich rodiče

Pokud je, na základě dohody mezi třídním učitelem a žáky/zákonnými zástupci, dohodnuto předávání učiva ve formě pracovních listů v budově školy, upozorňujeme, že předávací místo v zádveří hlavního vstupu do školy je přístupné ve čtvrtek a v pátek od 8,00 hod. do 15,30 hod, v ostatní dny od 8,00 hod do 13,30 hod. 

Plány učiva na daný týden pro jednotlivé třídy

Informace k 1.3.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, na základě rozhodnutí Vlády České republiky od pondělí 3.3.2021 Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace přechází do režimu distanční výuky do odvolání.  

Žáci základní školy, základní školy speciální i střední školy nemají přístup do budovy školy a budou vzděláváni distančním způsobem. Účast v distančním vzdělávání je pro všechny žáky školy ze zákona povinná, neplnění zadaných úkolů nebo nezapojování se do aktivit naplánovaných vyučujícími může být hodnocena jako neomluvená absence ve výuce.  

Distanční způsob vzdělávání bude realizován podle směrnice ředitele školy k distančnímu vzdělávání Formy vzdělávání distančním způsobem  
On line výuka  
1. vzdělávání na dálku s využitím digitálních technologií a internetu  
2. vzdělávání na dálku může být synchronní (žáci jsou připojeni ve skupině s vyučujícím prostřednictvím digitálních technologií) nebo asynchronní (žáci plní úkoly zadané vyučujícím za využití digitálních technologií samostatně)  
3. pro on line výuku je vhodné využívat aplikaci O365, v níž mají všichni žáci zřízený účet  

Off line výuka  
1. vyučování na dálku, které neprobíhá přes internet a nevyžaduje ve větší míře digitální technologie 2. nejčastěji se jedná o zadávání témat k samostudiu, vypracovávání pracovních listů a podobně  
3. zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech také osobně, je možné využívat elektronické adresy žáků v aplikaci O365  
4. pro předávání úkolů a odevzdávání vypracovaných úkolů bude ve škole vyhrazeno místo  
5. je možné předávat úkoly v rámci distančního vzdělávání poštou (třídní učitelé kompletně připraví zásilku s učivem ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími-předají k odeslání vedení školy)  

Materiální podpora žáků při distanční výuce  
1. dětem, žákům a studentům jsou na dobu distanční výuky zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice nebo výpočetní technika podle možností školy  
2. zákonný zástupce dítěte, žáka, studenta může požádat ředitele školy o zapůjčení výpočetní techniky, jestliže je předpoklad, že se jeho dítě bude aktivně účastnit on line výuky  
3. podmínkou zapůjčení výpočetní techniky je prokázání dostupnosti dat v místě bydliště žáka a podpis smlouvy o zápůjčce mezi zákonným zástupcem dítěte, žáka nebo studenta a vedením školy  
4. výpočetní technika a veškeré další kompenzační potřeby a učební pomůcky jsou žákům zapůjčovány pouze na dobu, kdy škola přejde na distanční výuku  
5. výpočetní technika je žákům zapůjčena v takovém množství, které má škola aktuálně v daném čase k dispozici  

Způsoby a pravidla hodnocení po dobu distančního vzdělávání  
Způsob hodnocení distančního vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka, studenta pro tento způsob vzdělávání (zohlednění zapojení dítěte, žáka, studenta do distanční výuky, vyhodnocování úspěšnosti plnění zadaných úkolů). Hodnocení musí vycházet také z podmínek u jednotlivých žáků (individuální schopnosti žáka, jeho sociokulturní a materiální podmínky pro život, zdravotní stav a podobně). Při hodnocení výsledků žáků v době distanční výuky je vhodné využívat ve větší míře formativní hodnocení.  

Komunikační platforma školy  
1. Emailová komunikace prostřednictvím účtů v O 365 nebo  
2. Informace o distanční výuce na www.zsps-opava.cz  

Další informace o pravidlech distančního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace viz odkaz https://zspsopavamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/zsps_zspsopava_cz/ERh7zlf_hVpBqXTl1aGXWncBtDMi9r woXZug45s8UMJKAA?e=94ig4h  

Prosíme:  
• Sledujte obsah emailových schránek svých dětí, informace na www.zsps-opava.cz v záložce DISTANČNÍ VÝUKA  
• v záložce DISTANČNÍ VÝUKA na www.zsps-opava.cz jsou k dispozici plány učiva pro jednotlivé třídy na týdny, kde budou zveřejňovány učební plány, případně další informace vztahující se ke konkrétním třídám  
• Sledujte obsah poštovních schránek, pokud se třídní učitel s Vámi dohodne na posílání učiva Vašemu dítěti touto cestou  
• Pravidelně dodávejte do školy na určené místo (schodiště za hlavním vchodem do budovy školy od parku) vypracované úkoly, pokud jste tak dohodnuti s třídním učitele svého dítěte 

Škola je připravena odpovídat na veškeré vaše dotazy a připomínky. Kontakty jsou k dispozici na stránkách školy. Velice Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci, bez které bychom nebyli schopni zajistit vzdělání žáků školy v době nařízené distanční výuky.  

Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy 

Emaily žáků
Žádali jsme na začátku školního roku 2020-2021 zákonné zástupce o uvedení emailové adresy, na kterou by bylo možné zasílat informace, učivo a vše ostatní, co se týká konkrétního žáka. Řada rodičů nám vyšla vstříc a své emailové adresy nám dala k dispozici. U většiny žáků jsme neměli na začátku školního roku kontakt, který bychom mohli využít pro elektronickou komunikaci. Vedení školy rozhodlo, že každému žákovi bude vytvořen účet v aplikaci Office365, prostřednictvím kterého budou jednotlivým žákům zasílány, v případě potřeby, učivo, důležité informace. Pokud zákonní zástupci žáků dali k dispozici své emailové adresy, budou emaily s adresou žákovské schránky v kopii chodit i jejich rodičům. Do schránek žáků budou přicházet také další důležité informace, které se týkají provozu a činnosti školy. Žádáme zákonné zástupce, aby obsah emailové schránky sledovali. Jde o důležitý komunikační kanál v době distanční výuky, ale i v běžném období. V žákovské knížce  se objeví postupně všem žákům informace o zřízení emailu, o hesle.

Po obdržení informace o zprovoznění účtu svého dítěte, je možné se přihlásit na odkazu https://www.office.com/

Instruktáž, jak pracovat s aplikací O365
Instruktáž - přihlášení k účtu google (.....@zsps-opava.cz)
Instruktáž - zorganizování videoschůzky v prostředí google


V případě, že pro distanční výuku bude potřeba využívat výpočetní techniku, je možné, aby zákonný zástupce žáka, který nemá doma přístup k počítači, zažádat ředitelství školy o zapůjčení potřebného vybavení. Zákonný zástupce musí doložit, že má k dispozici připojení k internetu, podepíše smlouvu o výpůjčce. Zájemci si mohou vyžádat informace u třídních učitelů svých dětí. 

Další tipy pro výuku a přípravu pracovních listů:
http://www.naucsecist.cz/
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsepsat.cz/

Další odkazy na doplnění výuky:
https://skolakov.eu/
https://www.umimematiku.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://www.naucsepocitat.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika?scroll=0


Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít