Obnovení provozu školy od 1.6.2020 | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Obnovení provozu školy od 1.6.2020 26.5.2020

Obnovení provozu školy od 1.6.2020

Vážení rodiče, žáci,
podle pokynů ministerstva školství bude ve školách zřízených podle §16, odst.9 školského zákona obnoven provoz v omezeném režimu od 1.6.2020.

Od 1.6.2020 mohou do školy docházet žáci 1.stupně základní školy (1. až 5.ročník) a základní školy speciální. Docházka do školy je dobrovolná. O tom, zda dítě do školy docházet bude či nikoli, rozhoduje zákonný zástupce dítěte. K docházce od 1.6.2020 je potřeba žáka přihlásit do čtvrtku 28.5.2020 do 12,00 hod. (rodiče budou kontaktováni třídními učiteli, je možné získat informace také u vedení školy telefonicky nebo emailem). Po zahájení činnosti školy 1.6.2020 již není možné žáka nově přihlásit. Při příchodu žáka do školy 1.6.2020 je nutné dodat vyplněné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka a jeho okolí a přílohu k čestnému prohlášení o neexistenci příznaků nemoci u žáka - ke stažení zde. Formulář čestného prohlášení je možné si stáhnout zde. Formuláře budou k dispozici také v tištěné podobě 29.5.2020 v suterénu školy.  Bez tohoto dokumentu nebude žák přijat k výuce. Od 8.června 2020 bude umožněna docházka do školy také žákům druhého stupně základní školy. Půjde o občasné schůzky, které budou organizovat třídní učitelé.Také žáci druhého stupně se budou řídit pokyny pro provoz školy v období od 1.6.2020 do 30.6.2020.
Ministerstvo školství ČR vydalo metodický pokyn pro otevření mateřských, základních a středních škol v rámci opatření přijatých v současné epidemiologické situaci v České republice.
Celá metodika je ke stažení v následujícícm odkazu http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Organizační pokyny a pravidla pro pobyt žáků v ZŠ a PŠ Opava od 1.6.2020 do 30.6.2020 (celé znění je možné stáhnout zde):

Žáci jsou k docházce přihlášeni zákonným zástupcem (docházka je dobrovolná).
Od 1.6.2020 mohou docházet pravidelně do školy žáci 1.stupně základní školy a všech ročníků základní školy speciální.
Od 8.6.2020 je povolena občasná přítomnost žáků 2.stupně základní školy (podle pokynů třídních učitelů a na základě zájmu žáků o docházku v omezeném režimu) a v omezeném režimu také žáci pokračující v PRŠ.
Před nástupem do školy musí mít žák k dispozici zákonným zástupcem vyplněné a podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" a "Přílohu k tomuto dokumentu" (oba dokumenty k dispozici ke staženi na stránkách školy)- bez vyplněného dokumentu nebude možné žáka přijmout k pobytu v zařízení.
Žák musí mít k dispozici vlastní roušku (ochranný štít, respirátor nebo jiný prostředek) k zakrytí obličeje, pokud se nejedná o osobu, která má z této povinnosti výjimku. O využívání ochranného prostředku rozhoduje pedagog pověřený péčí o školní skupinu.
Ve škole nebudou vydávány obědy, je potřeba, aby žáci měli svačiny úměrné délce jejich pobytu v zařízení.
Provoz školy bude probíhat v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 12,00 hod. (vzdělávání) a od 12,00 hod. do 16,00 hod. (zájmová činnost), zákonný zástupce rozhodne, na jak dlouhou dobu přihlásí své dítě k pobytu ve škole. V průběhu června je možné měnit dobu pobytu na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Není možné žáka bez předchozí žádosti ponechat v zařízení delší dobu, než byla původně nahlášena.
Při absenci žáka delší než 3 dny je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech absence žáka (telefon 553616450, email zsps@zspsopava.cz)
Po příchodu do areálu školy se ustanovené školní skupiny shromáždí v určených prostorech, budou dodržovány nařízené rozestupy mezi jednotlivými osobami. O každou skupinku se bude starat pověřený pedagogický pracovník (asistent pedagoga přidělený ke školní skupině). Zákonný zástupce předá dítě pedagogickému pracovníkovi. Žáci, kteří přicházejí samostatně, se zařadí přímo na místo, kde je shromaždiště příslušné školní skupiny. Je nutné dodržovat rozestupy min. 1,5 metru.
Zákonní zástupci vyzvedávají žáky u vchodu na školním dvoře. Jsou povinni dodržovat odstup od dalších osob (min.1,5 m).  Při vyzvedávání žáků po skončení pobytu v odpolední části zákonní zástupci zvoní u zadního vchodu na zvonek DRUŽINA. Službu konající pedagogický pracovník zajde pro žáka a předá rodiči.
Před vstupem do areálu školy bude každému žákovi měřena tělesná teplota (při zvýšené teplotě není možná účast žáka ve výuce, žák se musí vrátit domů). Vstup do areálu školy bude umožněn od 7,40 hod.
Žáci jdou přímo do určených učeben, přezouvají se na chodbě před třídou.
V případě, že se projeví během pobytu u žáka zdravotní problém, bude izolován od ostatních žáků a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si pro dítě bezodkladně do zařízení přišel. Zákonný zástupce je povinen do přílohy k čestnému prohlášení nahlásit aktuální kontakt (telefonní číslo), na nějž je možné školou oznámit indispozici dítěte.
Každý žák bude zařazen do jedné školní skupiny, jejíž složení se nebude, pokud možno, měnit až do konce června (může ale dojít k přihlášení dalšího žáka v průběhu června, viz aktualizované pokyny MŠMT)). Každá školní skupina bude personálně zajištěna dopoledne učitelem a asistentem pedagoga, odpoledne budou u skupiny po celou dobu pedagogičtí pracovníci. Ve výjimečných případech může dojít ke změně pedagogického pracovníka (např. zdravotní indispozice pedagoga).
V zařízení jsou zajištěny dezinfekční prostředky. Ve třídách je k dispozici dostatečné množství antibakteriálního mýdla, papírových jednorázových ručníků. Pro každou školní skupinu je k dispozici dezinfekce Anti covid ve formě spraye (s tímto prostředkem může manipulovat pouze pedagogický pracovník, který bude aplikovat žákům dezinfekci pokaždé, když to bude potřeba). Pedagogičtí pracovníci zajistí pravidelné a časté větrání v místnostech. Na toaletách jsou k dispozici antibakteriální mýdla, papírové ručníky. Aplikaci dezinfekce zajistí pedagogický pracovník. Pro případ, že by žák neměl k dispozici vyhovující ochranu dýchacích cest, jsou k dispozici jednorázové roušky. Pracovníci školy mohou využívat ochranných štítů, jež zajistila organizace.
Ve škole je k dispozici dostatek hygienických prostředků (antibakteriální mýdla, papírové ručníky, anticovid dezinfekce, jednorázové gumové rukavice aj.).
V průběhu pobytu žáků a pracovníků ve škole bude probíhat průběžný úklid užívaných prostor, správní zaměstnanci budou opakovaně dezinfikovat kliky dveří, toalety, a další místa.
V případě, že se projeví příznaky nemoci (kašel, zvýšená teplota, dušnost atd.) u některého z žáků, je neprodleně umístěn v izolační místnosti, pedagogický pracovník okamžitě informuje zákonného zástupce žáka a vyzve jej, aby si pro dítě přišel do školy. Ostatní žáci se přesunou do náhradních prostor, než bude původní místnost řádně vyvětrána, vydezinfikována. Pokud se zdravotní indispozice projeví u pedagogického pracovníka, opustí školní skupinu a následuje postup jako v případě, že se objeví příznaky nemoci u žáka.
Ve škole je od 7,40 hod. do 16,00 hod. stanovena zdravotní pohotovost. Pověřený pracovník je zodpovědný za měření tělesné teploty každému žákovi u vstupu do areálu školy. Je k dispozici jako dohled u žáků, kteří by byli, případně, v průběhu dne umístěni do izolační místnosti.
V dopolední části určuje program a časový rozvrh činností pověřený pedagogický pracovník. Přestávky nejsou časově určeny, stanovuje je pedagog s ohledem na činnosti ostatních skupin (aby nedocházelo ke kontaktům mezi žáky různých skupin). Na toaletu bude umožněno žákům odcházet průběžně za doprovodu asistenta pedagoga, který zajistí, aby se opět nepotkali žáci z jiných školních skupin).

 Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy

Materiál k ochraně zdraví a provozu škol zřízených podle §16, odst.9.školského zákona vydaný MŠMT k provozu těchto škol do konce školního roku 2019-2020 ke stažení zde.

Jiří Kupka, ředitel školy

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít