Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

O škole

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5 je zařízení pro děti s mentálním postižením.  Vzdělávají se v ní děti podle programu základní školy praktické a základní školy speciální. V rámci ZŠS jsou i třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem pro děti s více vadami.  Po doporučení lékaře a školského poradenského zařízení mohou být děti přijaty i do přípravného stupně základní školy speciální již ve věku pěti let. Jsou tak, s ohledem na své zdravotní omezení, lépe připraveny na zátěž spojenou se vstupem do základního vzdělávání. Škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání mentálně postiženým žákům  a dětem s kombinovanými vadami. Vzhledem k tomu, že součástí zařízení jsou třídy s různými vzdělávacími programy, je škola schopna poskytovat péči žákům s různým stupněm postižení a je usnadněn případný přestup z jednoho typu vzdělávání do druhého. Po ukončení základního vzdělání nabízíme našim žákům ze základní školy speciální  pokračování v profesní přípravě v praktické škole jednoleté přímo u nás ve škole.

Žáci mohou docházet do školní družiny, která pečuje o děti denně od 6,30 hod. a odpoledne končí činnost družiny v 16,15 hodin. Pobyt ve školní družině je bezplatný. Pro mimoškolní činnost žáků slouží řada  zájmových kroužků, jejichž náplň je natolik různorodá, že si může vybrat skutečně každé dítě.  Ve škole funguje výdejna stravy, v níž  mohou žáci obědvat. Výhodou je snadná dostupnost zařízení (v blízkosti školy jsou zastávky MHD, vlakové nádraží ) i poloha blízko centra města. Škola je k dispozici dívkám a chlapcům s postižením, ale snaží se poskytovat srovnatelné podmínky a možnosti, jaké by měli tito žáci na školách většinového typu. Ve škole jsou organizovány lyžařské výcvikové kurzy, plavecký výcvik, děti se těší na školní výlety. Velmi dobře funguje spolupráce s polskou speciální školou, žáci mají mezi polskými vrstevníky kamarády, se kterými se setkávají při sportovních kláních, výletech do Polska. Zařízení se snaží zvyšovat úroveň péče o děti, které ji nadmíru potřebují. Prostřednictvím projektů financovaných z evropských strukturálních fondů byly získány prostředky na různé doplňkové kurzy a terapie (hippoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie a řada dalších), které pomáhají postiženým žákům lépe zvládat školní docházku a přispívají k celkovému vývoji těchto dívek a chlapců. Stále se zlepšují podmínky pro žáky s omezenou schopností pohybu a prostorové orientace, v uplynulém roce byla zrekonstruována všechna sociální zařízení tak, aby vyhovovala i žákům odkázaným na invalidní vozík. Nově byla zrekonstruována cvičná kuchyňka a třída pro žáky s rehabilitačním programem.

Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum Srdce poskytující klientům a jejich zákonným zástupcům poradenské a terapeutické služby. SPC nabízí bezplatně své služby dětem mentálně postiženým a nově také dětem, žákům a studentům postiženým tělesně.


Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít