Projekty | Základní škola a Praktická škola Opava

Projekty


Dlouhodobé projekty

Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje
Program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování
Žijeme zdravě a bezpečně
Projekt Žijeme zdravě a bezpečně je jednoletý program realizovaný v školním roce 2018/2019 naší školou za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019.
Projekt je zaměřen na žáky nižšího a vyššího stupně základní školy a žáky základní školy speciální.
Cílem projektu je posílení pozitivních modelů chování žáků, zvýšení jejich psychické a fyzické odolnosti, upevnění návyků zdravého životního stylu a hygieny, seznámení s negativními společenskými a sociálními jevy. Je zaměřen na vytváření pozitivního klimatu školy, rozvoj vztahů v třídních kolektivech, na nácvik dovedností v oblasti osobních a sociálních dovedností, na zvládání zátěžových a stresových situací, předcházení negativním jevům. Součástí projektu jsou také činnosti zaměřené na rozvoj sportovních aktivit s cílem navodit pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Projekt je integrován do ročního plánu práce prevence rizikových forem chování na školní rok 2018/2019 a navazuje na aktivity realizované v školním roce 2017/2018 a zakotvené v preventivní strategii školy.
Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování
Druhý z projektů financovaných Moravskoslezským krajem je zaměřen na zvyšování profesionality pedagogického sboru při detekci a zvládání rizikových forem chování žáků školy. Vedení školy zapracovalo do plánu práce školy několik aktivit, které se přímo vztahují k uvedenému projektu, případně s oblastí prevence rizikových forem chování žáků úzce souvisí. V rámci projektu byly zorganizovány dvě přednášky lektorky Mgr. Veselé, při nichž byly rozebrány se všemi pedagogickými pracovníky různé formy rizikového chování, způsoby, jak takovým jevům co možná nejvíce předcházet a také příklady, jak je následně řešit ve škole, nebo i se zákonnými zástupci žáků. Vedení školy zajistilo také několikahodinovou vzdělávací akci jiného lektora, při které byly rozebrány právní předpisy vztahující se k aktivitám školy. 

Projekt ERASMUS+ (plně hrazen z prostředků EU)
Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Realizace projektu v letech 2017-2019. Náplní projektu byly ukázky různých terapií a činností, které se osvědčily při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci mobilit docházelo k výměnám zkušeností mezi zapojenými školami - Základní školou a Praktickou školou Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace a Zespolem szkol Pyskowice (Polská republika). V době realizace projektu byly realizovány mobility typu pětidenních výjezdů žákovských kolektivů do partnerských škol, kde probíhaly terapie či ukázky výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vícedenní pobyty realizovaly v partnerských školách navzájem i členové pedagogických sborů a vedení obou škol. 

Blíže o činnosti v rámci projektu na adrese: https://erasmus.zsps-opava.cz/cs/

Centra kolegiální podpory
ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je partnerem projektu Centra kolegiální podpory. Jedná se o aplikování zařízení i_Pad do výuky a zdokonalení práce s IT u pracovníků škol, vzájemná výměna zkušeností při setkáních. 

Naše škola je zapojena do projektu Centra kolegiální podpory. Projekt vznikl za podpory Evropské Unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a věnuje se problematice společného vzdělávání s cílem pomoci pedagogům ze základních a mateřských škol při výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl zahájen 1.9.2017 a do konce jeho období 31.6.2020 plánuje podpořit několik stovek pedagogů z českých  škol.

http://www.centrakolegialnipodpory.cz/centra/

Společně k efektivnímu vzdělávání (projekt tzv.Šablony" hrazený prostřednictvím MŠMT ČR)
Projekt zaměřený na zdokonalení čtenářské a matematické gramotnosti žáků základní školy. Probíhá v letech 2017-2019.

Projekty eTwinning

It is Europe Day in Kindergarten

V projektu, do kterého se zapojilo přes 40 mateřských škol z různých států Evropy, jsme se seznamovali se symboly Evropské unie – s vlajkou, hymnou, barvami. Všechny aktivity byly odpovídající schopnostem a věku dětí - vyráběli jsme vlajku Evropské unie z modelovací hmoty v barvách Evropy, na vycházkách jsme si v květnu 2016 ukazovali vlajky Evropy, poslouchali jsme Evropskou hymnu.
Do projektu byla zapojená třída přípravného stupně ZŠS.

Pojďme spolu za zvířátky

Projekt byl zaměřen na děti a žáky ve věku 3-17 let MŠ a ZŠ, i na žáky s těžkým a kombinovaným postižením. Pomocí projektu se děti a žáci seznamovali s domácími zvířaty. Žáci se učili pracovat v kolektivu, ve skupině i individuálně, samostatně i za pomoci učitelů a asistentů. Tématem projektu byla domácí zvířata, jejich poznávání, pozorování a seznamování se s nimi v různých aktivitách.  
Z naší školy se do projektu zapojila třída přípravného stupně ZŠS.

Sharing Christmas Cards 2016

Projekt umožnil výměnu vánočních přání mezi žáky nižšího stupně. Prostřednictvím přání se žáci seznaámili s evropskými státy, procvičili si angličtinu, získali představy pro poznání jiných kultur, jejich vánočních zvyků.
V naší škole byli do projektu zapojení žáci 3., 4. a 5. třídy ZŠ.

Christmas Cards Exchange 2017Projekt byl opět zaměřený na výměnu vánočních přání. Do projektu byli zapojeni žáci 6. ročníku a přáníčka si vyměnili se spolužáky z Finska, Turecka, Rumunska, Itálie a Španělska.© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít