Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Ochrana oznamovatele

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které  oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12.  2021, a v souladu s prováděcím českým právním předpisem zavádí škola jako  povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro  oznamování protiprávního jednání.

 Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku.  Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání  oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně  informací uvedených v oznámení. 

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou  činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je  oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání,  které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis  upravující určité vymezené oblasti. 

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si Základní  škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace jakožto  povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od  oznamovatele, který pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle  uvedeného zákona. 

OBLASTI PŮSOBNOSTI DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ  OZNAMOVATELE 

Oznámení se může týkat činnosti které:
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
c) porušuje zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
   1.finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   2.daně z příjmů právnických osob,
   3.předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   4.ochrany spotřebitele,
   5.souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   6.bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   7.ochrany životního prostředí,
   8.bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   9.radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   10.hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   11.ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   12.ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   13.ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU,
   14.fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 PRÁVA OZNAMOVATELE 

1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je  zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v  rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré  víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.
2. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije  vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení  prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je  doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení  prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty (Externí oznamovací  systém Ministerstva spravedlnosti).
3. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím  vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému,  uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo  prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální  možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti  informací uvedených v oznámení.
4. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí  povinným subjektem.
5. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného  oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva  dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících  se vyšetřování.
6. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení,  navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to  do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle  předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení  jako nedůvodné. 

OBSAH OZNÁMENÍ 

Obsahem oznámení je zejména:
• datum podání oznámení;
• jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
• oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
• shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči  kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
• důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení. 

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY A ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ 

Příslušnými osobami jsou:
1. Bc. Andrea Kašpárková
2. Mgr. Zuzana Melecká 

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
1. ústně (osobně) v budově Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského  odboje 5, příspěvková organizace na adrese Slezského odboje 361/3a, Opava,  746 01, a to po dohodě s příslušnou osobou ve výše uvedeném pořadí. O ústním  podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se  souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení  (například formou pořízení audiozáznamu);
2. písemně v kanceláři Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje  5, příspěvková organizace.Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce,  která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT";
3. telefonicky na telefonní lince: 553616450 (od 7.00 – 15.30 hod)
Bc. Andrea Kašpárková
Mgr. Zuzana Melecká
4. elektronicky na e-mailové adrese zsps@zspsopava.cz

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít