Zápis do 1.třídy | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
 • Úvod
 • Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2020-2021

Ú P R A V A   P O K Y N Ů  S  O H L E D E M   N A   S O U Č A S N O U   S I T U A C I   V   Č R 

Ředitel Základní školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace sděluje, že v pondělí 6.dubna 2020 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. proběhne v budově školy zápis žáků do 1.třídy základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní  školy speciální pro školní rok 2020-2021 (zákon 561/2004 Sb., §36,odst.4). Zápis je určen dětem s doporučením docházky do školy zřízené podle §16, odst.9 školského zákona vydaným odbornými lékaři a specializovanými poradenskými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). 

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace proběhne v týdnu od 6.4.2020 do 10.4.2020
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci předají řediteli Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Žádost o přijetí k plnění základního vzdělávání, případně Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS jednou z následujících možností:

 • prostřednictvím datové schránky (IDDS hjai8cx)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email - pak je potřeba přijít materiály osobně do 5 dnů  potvrdit podpisem do ZŠ a PŠ Opava)
 • poštou na adresu Základní škola a Praktická škola, Opava, Nám. Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava

Mimořádně je možné osobní předání  (po předchozí dohodě v SPC na tel.553626092, email spcsrdce@zspsopava.cz, škole tel.553616450, email zsps@zspsopava.cz).

Dokumenty nutné k zápisu pro plnění povinné školní docházky od školního roku 2020-2021:

 1. Žádost o přijetí k plnění základního vzdělávání (ke stažení po kliknutí na tento odkaz)
 2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte
 3. Doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC

Dokumenty nutné k přijetí žáka do Přípravného stupně ZŠS pro školní rok 2020-2021

 1. Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS (ke stažení po kliknutí na tento odkaz)
 2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte
 3. doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC

Dokumenty potřebné pro rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení po kliknutí na následující odkaz), včetně doporučení odborného lékaře
 2. doporučení odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení (zákonnému zástupci vydá školské poradenské zařízení).
  (Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu.)

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna roku 2020.

Po ukončení mimořádných opatření se uskuteční schůzka se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, kde budou seznámeni se vzdělávacím programem školy, prostředím a podmínkami školy. 

Základní škola Opava, Slezského odboje 5 je školou zřízenou podle § 16, odst.9 školského zákona, v níž se vzdělávají žáci s mentálním postižením, kombinovanými vadami a děti s diagnostikovaným s autismem. Na doporučení lékaře a poradenského zařízení mohou být děti přijaty i do přípravného stupně základní školy speciální již ve věku pěti let. Docházka do přípravného stupně plně nahrazuje povinnou docházku před nástupem do školy v mateřské škole. Škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání. ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace má zpracován školní vzdělávací program podle aktuálního RVP. Zároveň jsou zpracovány i minimální výstupy z ŠVP tak, abychom mohli vzdělávat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními přiznanými žákům školským poradenským pracovištěm. Vzhledem k tomu, že součástí zařízení jsou třídy s různými vzdělávacími programy, je škola schopna poskytovat péči žákům s různým stupněm postižení a je usnadněn případný přestup. Žáci mohou docházet do školní družiny, která pečuje o děti denně od 6,30 hod. a odpoledne končí činnost družiny v 16,15 hodin. Pobyt ve školní družině je bezplatný. Pro mimoškolní činnost žáků slouží řada  zájmových kroužků, jejichž náplň je natolik různorodá, že si může vybrat skutečně každé dítě.  Ve škole funguje výdejna stravy, v níž  mohou žáci obědvat. Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum Srdce poskytující klientům a jejich zákonným zástupcům poradenské a terapeutické služby. 

Forma zápisu pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání a do přípravného stupně základní školy speciální v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je upravena na základě pokynů vydaných MŠMT s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice.

Více informací na  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy 

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít