Zápis do 1.třídy | Základní škola a Praktická škola Opava

  • Úvod
  • Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy 

Ředitel Základní školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace sděluje, že v pondělí 6.dubna 2020 v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. proběhne v budově školy zápis žáků do 1.třídy základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní  školy speciální pro školní rok 2020-2021 (zákon 561/2004 Sb., §36,odst.4). Zápis je určen dětem s doporučením docházky do školy zřízené podle §16, odst.9 školského zákona vydaným odbornými lékaři a specializovanými poradenskými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). 

K zápisu se dostaví s dítětem zákonný zástupce a s sebou přinese 

  • občanský průkaz,  
  • rodný list dítěte  
  • průkaz zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte

Upozorňujeme, že pokud zákonný zástupce dítěte výše uvedené doklady nebude mít u zápisu k dispozici a neumožní jejich kontrolu, případně pořízení výpisků, nebude možné dítě ve škole k plnění povinné školní docházky zapsat. 

Je vhodné vzít s sebou k zápisu i zprávy a doporučení odborných lékařů a školského poradenského pracoviště, jež se vztahují k zápisu dítěte k plnění povinné školní docházky, případně k zájmu o přijetí do přípravného stupně základní školy speciální. 

Pokud zákonný zástupce dítěte již v době zápisu ví, že bude žádat o odklad povinné školní docházky, měl by mít s sebou u zápisu:

- písemnou žádost  rodičů o povolení odkladu povinné školní docházky adresovanou ředitelství školy.
Přílohou žádosti musí být:
- doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů
- doporučení příslušného školského poradenského zařízení (SPC, PPP)

Doporučující posouzení bývají samostatnými přílohami tohoto dokumentu.

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna tohoto roku.

(Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu.)

Základní škola Opava, Slezského odboje 5 je školou zřízenou podle § 16, odst.9 školského zákona, v níž se vzdělávají žáci s mentálním postižením, kombinovanými vadami a děti s diagnostikovaným s autismem. Na doporučení lékaře a poradenského zařízení mohou být děti přijaty i do přípravného stupně základní školy speciální již ve věku pěti let. Docházka do přípravného stupně plně nahrazuje povinnou docházku před nástupem do školy v mateřské škole. Škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání. ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace má zpracován školní vzdělávací program podle aktuálního RVP. Zároveň jsou zpracovány i minimální výstupy z ŠVP tak, abychom mohli vzdělávat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními přiznanými žákům školským poradenským pracovištěm. Vzhledem k tomu, že součástí zařízení jsou třídy s různými vzdělávacími programy, je škola schopna poskytovat péči žákům s různým stupněm postižení a je usnadněn případný přestup. Žáci mohou docházet do školní družiny, která pečuje o děti denně od 6,30 hod. a odpoledne končí činnost družiny v 16,15 hodin. Pobyt ve školní družině je bezplatný. Pro mimoškolní činnost žáků slouží řada  zájmových kroužků, jejichž náplň je natolik různorodá, že si může vybrat skutečně každé dítě.  Ve škole funguje výdejna stravy, v níž  mohou žáci obědvat. Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum Srdce poskytující klientům a jejich zákonným zástupcům poradenské a terapeutické služby. 

V případě, že je uvedený termín z vážných důvodů nevhodný, je možné se obrátit na uvedené kontakty (telefon 553 616 450 – škola, 553 626 092 SPC – Bc. Celtová, zsps@zspsopava.cz, spcsrdce@zspsopava.cz, případně e-podatelna na adrese zspsop@po-msk.cz) a dohodnout  náhradní termín zápisu. 

Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy 

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít