Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
 • Úvod
 • Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy pro školní rok 2021-2022

Zápis k plnění povinné školní docházky proběhne v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v dubnu 2021 distančním způsobem

Ředitel Základní školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace sděluje, že v době od 1.4.2021 do 22.4.2021 proběhne zápis žáků do 1.třídy základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní  školy speciální pro školní rok 2021-2022 (zákon 561/2004 Sb., §36,odst.4). Zápis je určen dětem s doporučením docházky do školy zřízené podle §16, odst.9 školského zákona vydaným odbornými lékaři a specializovanými poradenskými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Zápis proběhne distančním způsobem

Dokumenty nutné k zápisu pro plnění povinné školní docházky a k přijetí do přípravného stupně základní školy speciální od školního roku 2021-2022:

 1. Žádost o přijetí k plnění základního vzdělávání (ke stažení po kliknutí na tento odkaz)
 2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte (kopie, vytištěný scan originálu)
 3. Doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC

Dokumenty nutné k přijetí žáka do Přípravného stupně ZŠS pro školní rok 2021-2022

 1. Žádost o přijetí do přípravného stupně ZŠS (ke stažení po kliknutí na tento odkaz)
 2. Fotokopie rodného listu přihlašovaného dítěte (kopie, vytištěný scan originálu)
 3. doporučení ke vzdělávání - vydané příslušným školským poradenským zařízením, většinou SPC

Dokumenty potřebné pro rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení po kliknutí na následující odkaz) 
 2. doporučení odkladu PSD dítěte od odborného lékaře (pediatr nebo jiný odborný lékař, který má dítě v péči)
 3. doporučení odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení (zákonnému zástupci vydá školské poradenské zařízení).
  (Správní řízení ve věcech odkladů by mělo  být ukončeno do 30. 4.2021, toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu. V případě, že nebudou dodány všechny potřebné dokumenty, ředitel školy pozastaví správní řízení do doby, než bude dokumentace kompletní.)

Dokumenty pro zápis žáka k plnění povinné školní docházky v první třídě  od 1.9.2021 nebo pro přijetí dítěte do přípravného stupně ZŠS by měly být doručeny nejpozději do  22.dubna roku 2021.

Žádosti mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce žáka (v případě, že žadatel nemá elektronický podpis, musí se dostavit  do školy a dokumenty podepsat osobně dodatečně)
3. poštou (rozhodující je datum razítka na poštovní obálce)
4. osobním podáním ve škole

Základní škola Opava, Slezského odboje 5 je školou zřízenou podle § 16, odst.9 školského zákona, v níž se vzdělávají žáci s mentálním postižením, kombinovanými vadami a děti s diagnostikovaným s autismem. Na doporučení lékaře a poradenského zařízení mohou být děti přijaty i do přípravného stupně základní školy speciální již ve věku pěti let. Docházka do přípravného stupně plně nahrazuje povinnou docházku před nástupem do školy v mateřské škole. Škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání. ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace má zpracován školní vzdělávací program podle aktuálního RVP. Zároveň jsou zpracovány i minimální výstupy z ŠVP tak, abychom mohli vzdělávat žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními přiznanými žákům školským poradenským pracovištěm. Vzhledem k tomu, že součástí zařízení jsou třídy s různými vzdělávacími programy, je škola schopna poskytovat péči žákům s různým stupněm postižení a je usnadněn případný přestup. Žáci mohou docházet do školní družiny, která pečuje o děti denně od 6,30 hod. a odpoledne končí činnost družiny v 16,15 hodin. Pobyt ve školní družině je bezplatný. Pro mimoškolní činnost žáků slouží řada  zájmových kroužků, jejichž náplň je natolik různorodá, že si může vybrat skutečně každé dítě.  Ve škole funguje výdejna stravy, v níž  mohou žáci obědvat. Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum Srdce poskytující klientům a jejich zákonným zástupcům poradenské a terapeutické služby. 

Forma zápisu pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání a do přípravného stupně základní školy speciální v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je upravena na základě pokynů vydaných MŠMT s ohledem na současnou epidemiologickou situaci v České republice.

Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy 

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít