Praktická škola jednoletá | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s autismem, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické.

Délka studia: jeden rok formou denního studia

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit např.v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých oblastech.

Způsob ukončení: závěrečnou zkouškou

Vyučovací předměty: český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, rodinná výchova hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a informatika, dále pracovní činnosti, práce v domácnosti a výchova ke zdraví.

Pracovní vyučování zajišťuje škola ve vlastním areálu, případně v příspěvkové organizaci SÍRIUS Opava.

Zdravotní kritéria pro přijetí do oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 v zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.

Kategorizace (sbírka zákonů č. 211/2010 Sb., příloha č.2 k NV č.2011/2010 Sb).

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

28. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Obor Praktická škola 78-62-C/01 jednoletá je primárně určen žákům se středně těžkým a těžkým MP, žáky s více vadami a žákům s autismem.
Týdenní výuka je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, práce s keramickou hlínou, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků v prostorách školních dílen, pozemku a cvičné školní kuchyňky. Žáci nemusí být držiteli zdravotního průkazu. Pokud se u žáků vyskytují prognosticky závažná onemocnění pohybového aparátu, onemocnění horních a dolních končetin, přecitlivělost na alergizující látky, formy epilepsie, je jim nabídnuto náhradní plnění výstupu z ŠVP v rámci jejich možností.

Přijímací řízení do střední školy pro přijetí do oboru praktická škola jednoletá s nástupem do ve školním roce 2020-2021

Podmínky pro přijímací řízení do praktické školy jednoleté je upraveno v důsledku mimořádné epidemiologické situace v České republice. Termíny přijímacího řízení byly upraveny novým zákonem o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2021

Ředitel základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do střední školy, obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 pro nástup ve školním roce 2020 - 2021.

Podmínky pro přijetí do střední školy:

1. Splnění zdravotních kritérií 

Zdravotní kritéria pro přijetí do oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 v zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.

Kategorizace (sbírka zákonů č. 211/2010 Sb., příloha č.2 k NV č.2011/2010 Sb).
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
28. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Studijní obor Praktická škola jednoletá je primárně určen žákům se středně těžkým a těžkým MP, žáky s více vadami a žákům s autismem. Týdenní výuka je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, práce s keramickou hlínou, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků v prostorách školních dílen, pozemku a cvičné školní kuchyňky. Žáci nemusí být držiteli zdravotního průkazu. Pokud se u žáků vyskytují prognosticky závažná onemocnění pohybového aparátu, onemocnění horních a dolních končetin, přecitlivělost na alergizující látky, formy epilepsie, je jim nabídnuto náhradní plnění výstupu z ŠVP v rámci jejich možností.
Potvrzení vhodnosti volby střední školy potvrdí odborný lékař na přihlášce, případně na samostatném dokladu, který musí býk k přihlášce doložen.

2. Doporučení ke vzdělávání v uvedeném oboru od příslušného školského poradenského zařízení
Uchazeč musí k přijetí doložit doporučení ke vzdělávání v praktické škole jednoleté od SPC.

3. Doložení ukončení povinné školní docházky
K přijetí do střední školy se mohou hlásit pouze žáci po ukončení povinné školní docházky v oboru základní škola praktická a základní škola speciální. Tato skutečnost se dokládá přihláškou na platném formuláři potvrzeném základní školou, kde žák plnil PŠD.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky pro přijetí do střední školy, obor Praktická škola jednoletá se nekonají. Uchazeči budou pozváni k motivačnímu pohovoru v dubnu 2020 (termín bude upřesněn), kde se seznámí s činnostmi, jež obsahuje ŠVP, vyzkouší si některé z nich prakticky. Zákonní zástupci uchazečů budou mít možnost konzultovat dotazy a připomínky s vyučujícími a vedením školy.

Kritéria pro přijetí do střední školy- Praktická škola jednoletá pro školní rok 2020 - 2021:

Doručení všech požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu (do 1.3.2020)

Schopnost plnit výstupy ŠVP pro střední školu – obor Praktická škola jednoletá

Ředitel školy může naplnit kapacitu střední školy – obor Praktická škola jednoletá pro školní rok 2020 - 2021do celkové výše 18 žáků, předpokládaný maximální počet přijímaných žáků je 12.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejném místě ve škole a na stránkách školy bezprostředně po ukončení prvního kola přijímacího řízení. Neúspěšní uchazeči budou informováni doporučeným dopisem.

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do oboru Praktická škola jednoletá pro školní rok 2020-2021
pořadové číslo uchazeče
datum převzetí přihlášky
přijat
nepřijat
1
2.března 2020
ANO

2
2.března 2020
ANO

3
2.dubna 2020
ANO

456789101112© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít