Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s autismem, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické.

Prezentace praktické školy jednoleté v ZŠ a PŠ Opava- videoukázka
Prezentace oboru praktická škola jednoletá v ZS a PŠ Opava - power point

Délka studia: jeden rok formou denního studia

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit např.v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých oblastech.

Způsob ukončení: závěrečnou zkouškou

Vyučovací předměty: český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, rodinná výchova hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a informatika, dále pracovní činnosti, práce v domácnosti a výchova ke zdraví.

Pracovní vyučování zajišťuje škola ve vlastním areálu, případně v příspěvkové organizaci SÍRIUS Opava.

Zdravotní kritéria pro přijetí do oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 v zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.

Kategorizace (sbírka zákonů č. 211/2010 Sb., příloha č.2 k NV č.2011/2010 Sb).

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

28. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Obor Praktická škola 78-62-C/01 jednoletá je primárně určen žákům se středně těžkým a těžkým MP, žáky s více vadami a žákům s autismem.
Týdenní výuka je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, práce s keramickou hlínou, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků v prostorách školních dílen, pozemku a cvičné školní kuchyňky. Žáci nemusí být držiteli zdravotního průkazu. Pokud se u žáků vyskytují prognosticky závažná onemocnění pohybového aparátu, onemocnění horních a dolních končetin, přecitlivělost na alergizující látky, formy epilepsie, je jim nabídnuto náhradní plnění výstupu z ŠVP v rámci jejich možností.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Dle §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění vyhlášky. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

vyhlašuje ředitel školy

1. kolo přijímacího řízení pro obor 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá,

která je součástí Základní školy a Praktické školy Opava, náměstí Slezského odboje, příspěvková organizace.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 v oboru Praktická škola jednoletá je 10 žáků.

                         Podmínky a kritéria přijímacího řízení:

1. Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a souběžným postižením více vadami, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy, a kteří ukončili: • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

• povinnou školní docházku v základní škole speciální

• povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání

• základní vzdělání v základní škole a z vážných důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

2. Přihlášku do Praktické školy jednoleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 1 školského zákona, řediteli školy. Dále přihláška může být podána za nezletilého uchazeče na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu, které se přikládá jako příloha přihlášky.

3. Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  odkaz zde
 do 1. března 2022. 

4. Nezbytné součásti přihlášky:

 - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium oboru vzdělání (lékař potvrdí způsobilost ke studiu na formuláři přihlášky nebo v dokumentu Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který naleznete na webových stránkách školy, odkaz pro stažení zde.
- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 - doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu

5. Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor, který je zaměřený na komunikační dovednosti uchazeče, porozumění sdělení, řešení základních problémů a situací denního života a na úroveň sebeobslužných a praktických dovedností.
Pohovor probíhá v přátelské atmosféře, je veden formou neformálního dialogu.
Účast na pohovoru je jednou z podmínek přijetí uchazeče.
O pořadí přijatých uchazečů rozhoduje bodové hodnocení ústního pohovoru a znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
Podmínkou přijetí je zisk minimálně 6 bodů z celkových 18 bodů.

6. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí, a to v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2022. Je tedy nutno sledovat webové stránky školy nebo její vývěsní tabuli.

7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

8. Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy místo obsadit jiným uchazečem.

9. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

10. Školský zákon stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Bližší informace: Mgr. Tomáš Frank, tel: 553616450     mob:  608630372    e mail: frank@zspsopava.cz

V Opavě dne 28. 1. 2022                       Mgr. Tomáš Frank  
                                                                      ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do oboru Praktická škola jednoletá pro školní rok 2022-2023
pořadové číslo uchazeče
datum převzetí přihlášky
přijat
nepřijat
123456789101112Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít