Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Praktická škola jednoletá

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do oboru Praktická škola jednoletá pro školní rok 2023-2024
pořadové číslo uchazeče
datum převzetí přihlášky
pořadí
přijat - nepřijat
1
15. 2. 2023
3PŘIJAT
2
28. 2. 20231PŘIJAT
3
28. 2. 2023
2PŘIJAT
4
28. 2. 2023
5PŘIJAT
5
28. 2. 2023
4PŘIJAT


Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s autismem, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické.

Prezentace praktické školy jednoleté v ZŠ a PŠ Opava- videoukázka
Prezentace oboru praktická škola jednoletá v ZS a PŠ Opava - power point

Délka studia: jeden rok formou denního studia

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit např.v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých oblastech.

Způsob ukončení: závěrečnou zkouškou

Vyučovací předměty: český jazyk a literatura, matematika, občanská výchova, rodinná výchova hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova a informatika, dále pracovní činnosti, práce v domácnosti a výchova ke zdraví.

Pracovní vyučování zajišťuje škola ve vlastním areálu, případně v příspěvkové organizaci SÍRIUS Opava.

Zdravotní kritéria pro přijetí do oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 v zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.

Kategorizace (sbírka zákonů č. 211/2010 Sb., příloha č.2 k NV č.2011/2010 Sb).

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

28. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Obor Praktická škola 78-62-C/01 jednoletá je primárně určen žákům se středně těžkým a těžkým MP, žáky s více vadami a žákům s autismem.
Týdenní výuka je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, práce s keramickou hlínou, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků v prostorách školních dílen, pozemku a cvičné školní kuchyňky. Žáci nemusí být držiteli zdravotního průkazu. Pokud se u žáků vyskytují prognosticky závažná onemocnění pohybového aparátu, onemocnění horních a dolních končetin, přecitlivělost na alergizující látky, formy epilepsie, je jim nabídnuto náhradní plnění výstupu z ŠVP v rámci jejich možností.

   Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Dle §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění vyhlášky. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

vyhlašuje ředitel školy

1. kolo přijímacího řízení pro obor 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá,

která je součástí Základní školy a Praktické školy Opava, náměstí Slezského odboje, příspěvková organizace.

Obor Praktická škola jednoletá je určen pro žáky se středně těžkým nebo těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami, s poruchou autistického spektra, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024 v oboru Praktická škola jednoletá   v denní formě vzdělávání je 10 žáků.

                             Podmínky přijímacího řízení:

1. V souladu s § 59 odst. 1 školského zákona lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli  školy do 1. 3. 2023 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

3. Nezbytné součásti přihlášky:

 - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium oboru vzdělání (lékař potvrdí způsobilost ke studiu na formuláři přihlášky nebo v dokumentu Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který naleznete na webových stránkách školy - zde
- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 - doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 2 školského zákona znění zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 do oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a způsob hodnocení jejich plnění.

V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60d školského zákona hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií.

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, = průměrný prospěch z průměrů za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa.

(V souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020). V případě, že vysvědčení z předposledního ročníku je ze školního roku 2019/2020, bude průměrný prospěch z klasifikace vypočten za 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku.

1.1. Výpočet počtů bodů

Průměrný prospěch z průměrů
Body
1,00 – 2, 00
3
2, 01 – 3, 00
2
3, 01 – 4, 00
1
4,01 – 5,00
0

Maximální počet dosažených bodů jsou 3 body.

2. Zájemci o studium nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale osobně se zúčastní přijímacího řízení se svým zákonným zástupcem z důvodu prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

 

Termín přijímacího řízení : 1. termín 24. 4. 2023 v 9.00 hodin

                                                  2. termín 28. 4. 2023 v 9.00 hodin

Místo konání: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p.o.

 

Posuzované oblasti

- komunikační schopnosti a čtenářská gramotnost

- matematická gramotnost

- kognitivní schopnosti

- motorické dovednosti

- základní sebeobslužné činnosti

2.1 Výpočet počtů bodů

Plnění zadání úkolů
Body
Zadání úkolů splnil samostatně
8
Zadání úkolů splnil se slovní podporou
4
Zadání úkolů splnil s dopomocí
1
Zadání úkolů nesplnil ani s dopomocí
0


Maximální počet bodů získaných za prokázané schopnosti, vědomosti a zájmy je 40.

3. Celkový součet bodů z přijímacího řízení je 43.

Podmínkou přijetí je zisk minimálně 9 bodů z celkového počtu 43 bodů.

Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria

  • vyšší počet bodů u základních sebeobslužných činností
  • vyšší počet bodů u motorických dovedností

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se dle počtu bodů umístí v pořadí do místa určeného počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 9.

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí, a to v termínu do dvou dnů od ukončení přijímacího řízení. Je tedy nutno sledovat webové stránky školy nebo její vývěsní tabuli.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy místo obsadit jiným uchazečem.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

MŠMT upozorňuje, že opatřením obecné povahy může z epidemiologických důvodů určit odlišné termíny, lhůty od termínů a odlišný způsob nebo odlišné podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Bližší informace: Mgr. Tomáš Frank, tel: 553616450       mob:608630372      e mail: frank@zspsopava.cz

V Opavě dne 17. 1. 2023                      Mgr. Tomáš Frank  
                                                                      ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do oboru Praktická škola jednoletá pro školní rok 2023-2024
pořadové číslo uchazeče
datum převzetí přihlášky
pořadí
přijat - nepřijat
1
15. 2. 2023
3PŘIJAT
2
28. 2. 20231PŘIJAT
3
28. 2. 2023
2PŘIJAT
4
28. 2. 2023
5PŘIJAT
5
28. 2. 2023
4PŘIJAT

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít