Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s autismem, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální.

Prezentace praktické školy jednoleté v ZŠ a PŠ Opava- videoukázka
Prezentace oboru praktická škola jednoletá v ZS a PŠ Opava - power point

Délka studia: jeden rok formou denního studia

Způsob ukončení: závěrečnou zkouškou

Zdravotní kritéria pro přijetí do oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 v zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Kategorizace: příloha č.2 k NV č.211/2010 Sb).78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

   Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro obor 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Termín odevzdání přihlášek je od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

Přijímací zkouška do oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá se nekoná

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025 v oboru Praktická škola jednoletá v denní formě vzdělávání je 8 žáků.

Podmínky přijímacího řízení:

1. V souladu s § 59 odst. 1 školského zákona lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 20. 2. 2024 .

3. Nezbytné součásti přihlášky:

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium oboru vzdělání
- hodnocení na vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 2 školského zákona znění zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2024/2025 do oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a způsob hodnocení jejich plnění.

V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60d školského zákona hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií.

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, = průměrný prospěch z průměrů za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa.

(V souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020). V případě, že vysvědčení z předposledního ročníku je ze školního roku 2019/2020, bude průměrný prospěch z klasifikace vypočten za 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku.

1.1. Výpočet počtů bodů

Průměrný prospěch z průměrů
Body
1,00 – 2, 00
3
2, 01 – 3, 00
2
3, 01 – 4, 00
1
4,01 – 5,00
0

Maximální počet dosažených bodů jsou 3 body.

2. Zájemci o studium nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale osobně se zúčastní přijímacího řízení se svým zákonným zástupcem z důvodu prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

Termín přijímacího řízení : 1. termín 24. 4. 2024 v 9.00 hodin

2. termín 30. 4. 2024 v 9.00 hodin

Místo konání: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p.o.

Posuzované oblasti

- komunikační schopnosti a čtenářská gramotnost

- matematická gramotnost

- kognitivní schopnosti

- motorické dovednosti

- základní sebeobslužné činnosti

2.1 Výpočet počtů bodů

Plnění zadání úkolů
Body
Zadání úkolů splnil samostatně
8
Zadání úkolů splnil se slovní podporou
4
Zadání úkolů splnil s dopomocí
1
Zadání úkolů nesplnil ani s dopomocí
0


Maximální počet bodů získaných za prokázané schopnosti, vědomosti a zájmy je 40.

3. Celkový součet bodů z přijímacího řízení je 43.

Podmínkou přijetí je zisk minimálně 9 bodů z celkového počtu 43 bodů.

Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria

vyšší počet bodů u základních sebeobslužných činností

vyšší počet bodů u motorických dovedností

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se dle počtu bodů umístí v pořadí do místa určeného počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 9.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí, a to 15. 5. 2024. Je tedy nutno sledovat webové stránky školy nebo její vývěsní tabuli. Výsledky budou rovněž zveřejněny v informačním systému Dipsy.cz

Bližší informace: Mgr. Tomáš Frank, tel: 553616450 mob:608630372 e mail: frank@zspsopava.cz

V Opavě dne 28. 1. 2024      Mgr. Tomáš Frank
ředitel školy


Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít