Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Ukončené projekty

Projekt byl realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje
Program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování
Žijeme zdravě a bezpečně
Projekt Žijeme zdravě a bezpečně je jednoletý program realizovaný v školnímroce 2018/2019 naší školou za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019.
Projekt byl zaměřen na žáky nižšího a vyššího stupně základní školy a žáky základní školy speciální.
Cílem projektu bylo posílení pozitivních modelů chování žáků, zvýšení jejich psychické a fyzické odolnosti, upevnění návyků zdravého životního stylu a hygieny, seznámení s negativními společenskými a sociálními jevy. Byl zaměřen na vytváření pozitivního klimatu školy, rozvoj vztahů v třídních kolektivech, na nácvik dovedností v oblasti osobních a sociálních dovedností, na zvládání zátěžových a stresových situací, předcházení negativním jevům. Součástí projektu byly také činnosti zaměřené na rozvoj sportovních aktivit s cílem navodit pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Projekt byl integrován do ročního plánu práce prevence rizikových forem chování na školní rok 2018/2019 a navazuje na aktivity realizované v školním roce2017/2018 a zakotvené v preventivní strategii školy.
Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování
Druhý z projektů financovaných Moravskoslezským krajem je zaměřen na zvyšování profesionality pedagogického sboru při detekci a zvládání rizikových forem chování žáků školy. Vedení školy zapracovalo do plánu práce školy několik aktivit, které se přímo vztahují k uvedenému projektu, případně s oblastí prevence rizikových forem chování žáků úzce souvisí. V rámci projektu byly zorganizovány dvě přednášky lektorky Mgr. Veselé, při nichž byly rozebrány se všemi pedagogickými pracovníky různé formy rizikového chování, způsoby, jak takovým jevům co možná nejvíce předcházet a také příklady, jak je následně řešit ve škole, nebo i se zákonnými zástupci žáků. Vedení školy zajistilo také několikahodinovou vzdělávací akci dalšího lektora, při které byly rozebrány právní předpisy vztahující se k aktivitám školy. 

Společně k efektivnímu vzdělávání (projekttzv.Šablony" hrazený prostřednictvím MŠMT ČR)
Projekt zaměřený na zdokonalení čtenářské a matematické gramotnosti žáků základní školy. Probíhal v letech 2017-2019.

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít