Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Ukončené projekty

Ukončené projekty

Žijeme zdravě a bezpečně
Projekt Žijeme zdravě a bezpečně je jednoletý program realizovaný v školnímroce 2018/2019 naší školou za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019.
Projekt byl zaměřen na žáky nižšího a vyššího stupně základní školy a žáky základní školy speciální.
Cílem projektu bylo posílení pozitivních modelů chování žáků, zvýšení jejich psychické a fyzické odolnosti, upevnění návyků zdravého životního stylu a hygieny, seznámení s negativními společenskými a sociálními jevy. Byl zaměřen na vytváření pozitivního klimatu školy, rozvoj vztahů v třídních kolektivech, na nácvik dovedností v oblasti osobních a sociálních dovedností, na zvládání zátěžových a stresových situací, předcházení negativním jevům. Součástí projektu byly také činnosti zaměřené na rozvoj sportovních aktivit s cílem navodit pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Projekt byl integrován do ročního plánu práce prevence rizikových forem chování na školní rok 2018/2019 a navazuje na aktivity realizované v školním roce2017/2018 a zakotvené v preventivní strategii školy.

Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování
Druhý z projektů financovaných Moravskoslezským krajem je zaměřen na zvyšování profesionality pedagogického sboru při detekci a zvládání rizikových forem chování žáků školy. Vedení školy zapracovalo do plánu práce školy několik aktivit, které se přímo vztahují k uvedenému projektu, případně s oblastí prevence rizikových forem chování žáků úzce souvisí. V rámci projektu byly zorganizovány dvě přednášky lektorky Mgr. Veselé, při nichž byly rozebrány se všemi pedagogickými pracovníky různé formy rizikového chování, způsoby, jak takovým jevům co možná nejvíce předcházet a také příklady, jak je následně řešit ve škole, nebo i se zákonnými zástupci žáků. Vedení školy zajistilo také několikahodinovou vzdělávací akci dalšího lektora, při které byly rozebrány právní předpisy vztahující se k aktivitám školy. 

Společně k efektivnímu vzdělávání (projekt tzv.Šablony" hrazený prostřednictvím MŠMT ČR)
Projekt zaměřený na zdokonalení čtenářské a matematické gramotnosti žáků základní školy. Probíhal v letech 2017-2019.

Projekty eTwinning - It is Europe Day in Kindergarten V projektu, do kterého se zapojilo přes 40 mateřských škol z různých států Evropy, jsme se seznamovali se symboly Evropské unie – s vlajkou, hymnou, barvami. Všechny aktivity byly odpovídající schopnostem a věku dětí - vyráběli jsme vlajku Evropské unie z modelovací hmoty v barvách Evropy, na vycházkách jsme si v květnu 2016 ukazovali vlajky Evropy, poslouchali jsme Evropskou hymnu.
Do projektu byla zapojená třída přípravného stupně ZŠS.

Pojďme spolu za zvířátky Projekt byl zaměřen na děti a žáky ve věku 3-17 let MŠ a ZŠ, i na žáky s těžkým a kombinovaným postižením. Pomocí projektu se děti a žáci seznamovali s domácími zvířaty. Žáci se učili pracovat v kolektivu, ve skupině i individuálně, samostatně i za pomoci učitelů a asistentů. Tématem projektu byla domácí zvířata, jejich poznávání, pozorování a seznamování se s nimi v různých aktivitách.
Z naší školy se do projektu zapojila třída přípravného stupně ZŠS.

Sharing Christmas Cards 2016 Projekt umožnil výměnu vánočních přání mezi žáky nižšího stupně. Prostřednictvím přání se žáci seznámili s evropskými státy, procvičili si angličtinu, získali představy pro poznání jiných kultur, jejich vánočních zvyků.
V naší škole byli do projektu zapojení žáci 3., 4. a 5. třídy ZŠ.

Christmas Cards Exchange 2017 Projekt byl opět zaměřený na výměnu vánočních přání. Do projektu byli zapojeni žáci 6. ročníku a přáníčka si vyměnili se spolužáky z Finska, Turecka, Rumunska, Itálie a Španělska.

S roboty napříč předměty Zahajujeme dvouletý projekt S roboty napříč předměty. Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, hlavním cílem projektu je profesně podpořit pedagogy z cílové skupiny projektu s využitím digitálních technologií a rozvinout u nich informatické myšlení. Projekt bude probíhat v letech 2020-2021. Jsme partnerskou školou Základní školy, Ostrava, Těšínská ul.

Centra kolegiální podpory ZŠ a PŠ Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je partnerem projektu Centra kolegiální podpory. Jedná se o aplikování zařízení iPad do výuky a zdokonalení práce s IT u pracovníků škol, vzájemná výměna zkušeností při setkáních. Naše škola je zapojena do projektu Centra kolegiální podpory. Projekt vznikl za podpory Evropské Unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a věnuje se problematice společného vzdělávání s cílem pomoci pedagogům ze základních a mateřských škol při výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl zahájen 1.9.2017 a do konce jeho období 31.6.2020 plánuje podpořit několik stovek pedagogů z českých škol. http://www.centrakolegialnipodpory.cz/centra/

Inovace vzdělávání hendikepovaných žáků Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace byl MŠMT schválen v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III projekt Inovace vzdělávání hendikepovaných žáků s využitím ICT, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018401. Celková dotace na realizaci projektu je ve výši 365 351,00 Kč. Projekt bude realizován v době od 1.2.2021 do 31.1.2023 (24 měsíců).


Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít