Přijímací řízení do praktické školy jednoleté na školní rok 2021-2022 | Základní škola a Praktická škola Opava

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Aktuality
  • Přijímací řízení do praktické školy jednoleté na školní rok 2021-2022

Přijímací řízení do praktické školy jednoleté na školní rok 2021-2022 14.1.2021

Přijímací řízení do praktické školy jednoleté na školní rok 2021-2022

Podle nařízení MŠMT se mění termíny pro jednotlivé kroky v přijímacím řízení:
-kritéria pro přijetí do PRŠ jednoleté vyhlášené ředitele školy nadále platí
-v ZŠ a PŠ Opava se nekonají přijímací zkoušky do oboru praktická škola jednoletá
-vyhlášení výsledků přijímacího řízení může být zveřejněno nejdříve 19.května 2021 a nejpozději 21.května 2021 (na stránkách školy)
-zápisový lístek musí odevzdat uchazeči nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Přijímací řízení do střední školy pro přijetí do oboru praktická škola jednoletá s nástupem do ve školním roce 2021-2022
Prezentace oboru praktická škola jednoletá v ZŠ a PŠ Opava
Prezentace oboru praktická škola jednoletá v ZS a PŠ Opava - power point

Ředitel základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do střední školy, obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 pro nástup ve školním roce 2021 - 2022.

Podmínky pro přijetí do střední školy:
1. Splnění zdravotních kritérií
Zdravotní kritéria pro přijetí do oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 v zařízení Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Hodnocení zdravotních rizik ve vztahu ke konkrétní práci, včetně míry rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.

Kategorizace (sbírka zákonů č. 211/2010 Sb., příloha č.2 k NV č.2011/2010 Sb).
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
28. obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Studijní obor Praktická škola jednoletá je primárně určen žákům se středně těžkým a těžkým MP, žáky s více vadami a žákům s autismem. Týdenní výuka je zaměřena především na rozvoj pracovních návyků a dovedností v oblasti jednoduché přípravy pokrmů, práce s keramickou hlínou, úklidových a pěstitelských prací. Veškerá činnost probíhá pod soustavným dohledem pedagogických pracovníků v prostorách školních dílen, pozemku a cvičné školní kuchyňky. Žáci nemusí být držiteli zdravotního průkazu. Pokud se u žáků vyskytují prognosticky závažná onemocnění pohybového aparátu, onemocnění horních a dolních končetin, přecitlivělost na alergizující látky, formy epilepsie, je jim nabídnuto náhradní plnění výstupu z ŠVP v rámci jejich možností.
Potvrzení vhodnosti volby střední školy potvrdí odborný lékař na přihlášce, případně na samostatném dokladu, který musí býk k přihlášce doložen.

2. Doporučení ke vzdělávání v uvedeném oboru od příslušného školského poradenského zařízení
Uchazeč musí k přijetí doložit doporučení ke vzdělávání v praktické škole jednoleté od SPC.

3. Doložení ukončení povinné školní docházky
K přijetí do střední školy se mohou hlásit pouze žáci po ukončení povinné školní docházky v oboru základní škola praktická a základní škola speciální. Tato skutečnost se dokládá přihláškou na platném formuláři potvrzeném základní školou, kde žák plnil PŠD.

Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky pro přijetí do střední školy, obor Praktická škola jednoletá se nekonají. Uchazeči budou pozváni k motivačnímu pohovoru v dubnu 2021 (termín bude upřesněn, zohledněna bude aktuální epidemiologická situace), kde se seznámí s činnostmi, jež obsahuje ŠVP, vyzkouší si některé z nich prakticky. Zákonní zástupci uchazečů budou mít možnost konzultovat dotazy a připomínky s vyučujícími a vedením školy.

Kritéria pro přijetí do střední školy- Praktická škola jednoletá pro školní rok 2021 - 2022:

Doručení všech požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu (do 1.3.2021)

Schopnost plnit výstupy ŠVP pro střední školu – obor Praktická škola jednoletá

Ředitel školy může naplnit kapacitu střední školy – obor Praktická škola jednoletá pro školní rok 2021 - 2022do celkové výše 18 žáků, předpokládaný maximální počet přijímaných žáků je 12.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejném místě ve škole a na stránkách školy bezprostředně po ukončení prvního kola přijímacího řízení. Neúspěšní uchazeči budou informováni doporučeným dopisem.

Plán přípravy na závěrečné zkoušky PRŠ ve školním roce 2020-2021

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít