Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
  • Úvod
  • Aktuality
  • Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení do PRŠ pro šk.rok 2022-2023

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení do PRŠ pro šk.rok 2022-2023 8.2.2022

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení do PRŠ pro šk.rok 2022-2023

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Dle §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění vyhlášky. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

vyhlašuje ředitel školy

1. kolo přijímacího řízení pro obor 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá,

která je součástí Základní školy a Praktické školy Opava, náměstí Slezského odboje, příspěvková organizace.

Obor Praktická škola jednoletá je určen pro žáky se středně těžkým nebo těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami, s poruchou autistického spektra, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 v oboru Praktická škola jednoletá   v denní formě vzdělávání je 10 žáků.

                             Podmínky přijímacího řízení:

1. V souladu s § 59 odst. 1 školského zákona lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli  školy do 1. 3. 2022 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je možno stáhnout na webových stránkách školy - zde

3. Nezbytné součásti přihlášky:

 - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium oboru vzdělání (lékař potvrdí způsobilost ke studiu na formuláři přihlášky nebo v dokumentu Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který naleznete na webových stránkách školy - zde
- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 - doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 2 školského zákona znění zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 do oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a způsob hodnocení jejich plnění.

V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60d školského zákona hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících kritérií.

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání, = průměrný prospěch z průměrů za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná místa.

(V souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020). V případě, že vysvědčení z předposledního ročníku je ze školního roku 2019/2020, bude průměrný prospěch z klasifikace vypočten za 1. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku.

1.1. Výpočet počtů bodů

Průměrný prospěch z průměrů
Body
1,00 – 2, 00
3
2, 01 – 3, 00
2
3, 01 – 4, 00
1
4,01 – 5,00
0

Maximální počet dosažených bodů jsou 3 body.

2. Zájemci o studium nebudou vykonávat přijímací zkoušku, ale osobně se zúčastní přijímacího řízení se svým zákonným zástupcem z důvodu prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů.

 

Termín přijímacího řízení : 1. termín 22. 4. 2022 v 9.00 hodin

                                                       2. termín 28. 4. 2022 v 9.00 hodin

Místo konání: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, p.o.

 

Posuzované oblasti

- komunikační schopnosti a čtenářská gramotnost

- matematická gramotnost

- kognitivní schopnosti

- motorické dovednosti

- základní sebeobslužné činnosti

2.1 Výpočet počtů bodů

Plnění zadání úkolů
Body
Zadání úkolů splnil samostatně
8
Zadání úkolů splnil se slovní podporou
4
Zadání úkolů splnil s dopomocí
1
Zadání úkolů nesplnil ani s dopomocí
0


Maximální počet bodů získaných za prokázané schopnosti, vědomosti a zájmy je 40.

3. Celkový součet bodů z přijímacího řízení je 43.

Podmínkou přijetí je zisk minimálně 9 bodů z celkového počtu 43 bodů.

Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria

  • vyšší počet bodů u základních sebeobslužných činností
  • vyšší počet bodů u motorických dovedností

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se dle počtu bodů umístí v pořadí do místa určeného počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 9.

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí, a to v termínu do dvou dnů od ukončení přijímacího řízení. Je tedy nutno sledovat webové stránky školy nebo její vývěsní tabuli.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy místo obsadit jiným uchazečem.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

MŠMT upozorňuje, že opatřením obecné povahy může z epidemiologických důvodů určit odlišné termíny, lhůty od termínů a odlišný způsob nebo odlišné podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Bližší informace: Mgr. Tomáš Frank, tel: 553616450       mob:608630372      e mail: frank@spsopava.cz

V Opavě dne 28. 1. 2022                       Mgr. Tomáš Frank  
                                                                      ředitel školy

Kalendář akcí

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít